Tầm nhìn & Sứ mệnh

Sứ mệnh: cung cấp các giải pháp xử lý chất thải và quản lý môi trường tối ưu. Hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả để tạo ưu thế cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường.

Tầm nhìn: trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, tạo nên những giá trị bền vững. Phát triển thêm, có vị thế ở nhiều lĩnh vực: xây dựng, năng lượng xanh, nông nghiệp sạch...