Vi sinh xử lý Amoniac

BAC AM-1006 là hợp chất dạng bột, chứa các chủng đặc thù như: Nitrosomonas, Nitrobacter,…và tổ hợp các enzyme hữu ích thúc đẩy quá trình nitrat hóa chuyển hóa amoniac và khử Nito thành dạng tự do trong các hệ thống nước thải và nước ao nuôi. Đồng thời thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ phức tạp và giảm mùi hôi sinh ra trong nước.