Vi sinh kỵ khí

BAC AD-1005 là chế phẩm sinh học bao gồm các chủng vi sinh được chọn lọc với mật độ cao và hệ enzyme hoạt tính nhằm làm tăng sinh khối bổ trợ cho quá trình phân hủy kỵ khí. Sự kết hợp của hàng tỷ vi sinh tùy nghi và vi sinh kỵ khí được phân lập đặc biệt thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ cao phân từ, xử lý dầu mỡ và các chất ô nhiễm trong nước thải để tạo thành các chất hữu cơ đơn giản hơn CH4, CO2 và H2O.