Vận hành thử nghiệm sau khi được cấp Giấy phép môi trường

Vận hành thử nghiệm (VHTN) công trình xử lý chất thải (XLNT) là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với công trình XLNT của chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp...

Luật BVMT 2020 mới, có hiệu lực từ 01/01/2022, với việc ra đời Giấy phép môi trường (GPMT), các quy định về VHTN có nhiều đổi mới, chi tiết hơn và liên quan chặt chẽ với GPMT của dự án.

Cụ thể, theo Khoản 2, Điều 46 Luật BVMT 2020: Chủ dự án đầu tư có công trình XLCT là công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và CTNH, sau khi được cấp GPMT, phải thực hiện VHTN công trình XLCT đồng thời với quá trình VHTN toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình XLCT độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

I. THỜI GIAN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

Quy định tại Khoản 6 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP:

a) Từ 03 đến 06 tháng đối với trường hợp dự án là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Thời gian VHTN đối với các dự án khác do chủ dự án đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo đảm đánh giá được hiệu quả của công trình XLCT theo quy định;

c) Trường hợp phải gia hạn quá trình VHTN, chủ dự án đầu tư phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn không quá 06 tháng. Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn, thời gian vận hành có thể được kéo dài theo quy định của cơ quan cấp phép.

 

II. QUAN TRẮC CHẤT THẢI KHI VHTN

Quy định chi tiết tại Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT:

1. Dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thực hiện quan trắc chất thải theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 21: Thực hiện QTCT theo từng giai đoạn gồm giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của từng công trình, thiết bị xử lý ít nhất 75 ngày kể từ ngày bắt đầu VHTN và ít nhất 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.

2. Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định ở trên, việc QTCT do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình XLCT.

-

Tổng hợp: Nguyên Trang & Văn Chuyên